Moderno opremljeni i akreditirani građevinski laboratoriji INSTITUTA IGH, d.d. pružaju najširi spektar laboratorijskih usluga u Hrvatskoj i regiji

INSTITUTA IGH osnovan je kao građevinski laboratorij prije više od 70 godina, u ožujku 1949. godine. U ovih sedam desetljeća razvio se u jedan od najvećih i najbolje opremljenih građevinskih kompleksa u ovom dijelu Europe za laboratorijska i terenska ispitivanja, istraživačke usluge i umjeravanja mjerila. Laboratorijske usluge pokrivaju sva područja graditeljstva, a laboratoriji su akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za širok spektar usluga ispitivanja i umjeravanja iz područja građevinske industrije. S više od 500 akreditiranih ispitnih metoda i brojnim ispitnim metodama u neakreditiranom području, naši laboratoriji udovoljiti će svim vašim zahtjevima i potrebama kako biste imali materijale usklađene s europskim građevinskim normama. Za uspješnost i sigurnost vašeg projekta pobrinut će se naše stručno laboratorijsko osoblje.

Naši laboratoriji dijele se na ispitne i mjeriteljske. Ispitni laboratorij čini 11 laboratorija od kojih osim u Zagrebu, neki djeluju u Osijeku, Rijeci i Splitu. Mjeriteljski laboratorij smješten je u Zagrebu.

Ispitni laboratoriji

Građevinski laboratorijizauzeli su značajnu ulogu u gotovo svim fazama - projektiranju, izgradnji, procesu ocjenjivanja i provjeri stalnosti svojstava građevinskih proizvoda. Laboratoriji INSTITUTA IGH, d.d. sudjeluju u provedbi kontrole kvalitete materijala, elemenata konstrukcija i svih radova pri izgradnji velikog broja građevina različitih vrsta, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Osim centralnog kompleksa u Zagrebu, naši laboratoriji pružaju usluge i u Osijeku, Rijeci i Splitu.

Stalnim ulaganjem u razvoj, nabavom nove ispitne opreme te stalnim edukacijama zaposlenika, laboratorij INSTITUTA IGH, d.d. može pružiti podršku u svim navedenim procesima. Cilj je osigurati našim klijentima najvišu razinu usluge i biti pouzdan partner u svim fazama građevinskog projekta.

U građevinskom projektu, jedan je od ključnih zadataka izabrati materijal koji će osigurati trajnost konstrukcije, ali i sigurnost korisnika te konstrukcije. Izbor lošeg konstrukcijskog materijala može dovesti do brzog propadanja konstrukcije, a Vama nanijeti dodatne troškove za renovaciju i nemogućnost dobivanja uporabnih dozvola

Naše osoblje u Laboratoriju za materijale i konstrukcije provodi brojne testove kojima se ispituje kvaliteta materijala. Testovi provedeni na najmodernijoj opremi dat će Vam najpreciznije informacije o kvaliteti i svojstvima materijala. Prvenstveno, djelatnost laboratorija vezana je za ispitivanja i istraživanja svojstva svježeg i očvrslog betona, betona u konstrukcijama, materijala za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, mortova, kemijskih i mineralnih dodataka betonu, predgotovljenih betonskih elemenata, konstruktivnih elemenata izrađenih od različith vrsta materijala (beton, metal, drvo) ikeramike. Osim toga laboratorij pruža sljedeće usluge:

Ispitivanje svojstava građevina
Naknadno dokazivanje kvalitete betona
Istraživanja s ciljem povećanja trajnosti betonskih konstrukcija
Ispitivanje pokusnim opterećenjem cestovnih i željezničkih mostova i vijadukata
Ispitivanja prirodnih i otpadnih materijala te nusprodukata drugih industrija
Iznalaženjem mogućnosti zbrinjavanja otpadnih materijala i nusprodukata, primjene u graditeljstvu i proizvodnje novih materijala

Stručnjaci ovog laboratorija radili su na nekim od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu, poput prometne mreže Republike Hrvatske, Pelješkog mosta, Nuklearne elektrane Mochavce u Slovačkoj, termoelektranama, postrojenjima rafinerija i drugo.

Kontakt za upite i ponude:
Karla Ille / Marijan Herič

Kontakt
Armiranobetonske i prednapete konstrukcije moraju biti proračunate, konstruirane i izvedene tako da prihvate sva opterećenja i utjecaje koji mogu nastati tijekom građenja i uporabe, te da imaju predviđenu trajnost. Stručnjaci laboratorija provode laboratorijska i terenska ispitivanja konstruktivnih elemenata pokusnim opterećenjem. Kvaliteta metala mora biti zadovoljavajuća kako bi se spriječilo njegovo pucanje ili savijanje čime bi se dovela u opasnost stabilnost građevine.

U Laboratoriju za metale možemo vam pružiti čak 48 vrsta ispitivanja građevinskog materijala koji namjeravate korisiti u svom građevinskom projektu. Kako bi materijal prošao testove izdržljivosti i kompatibilnosti s drugim materijalima, ispitivanja se provode postupcima na našoj modernoj opremi.
Kako biste bili sigurni da će vaša konstrukcija imati dug i siguran životni vijek, naši laboratorijski stručnjaci provode detaljna i precizna ispitivanja. Stručnost našeg laboratorijskog osoblja inkorporirana je unutar svakog većeg građevinskog projekta u Hrvatskoj.

Svi materijali koji se danas koriste za građevinske konstrukcije ispitivanjem u ovom laboratoriju moraju proći kroz sustav kontrole kvalitete. U Hrvatskoj je teško pronaći građevinu, od mosta preko tunela do autocesta koja na neki način nije prošla provjeru ovog laboratorija.

Laboratorij pruža sljedeće usluge:

Ispitivanja građevinskog čelika
Ispitivanja proizvoda koji se ugrađuju u konstrukcije
Ispitivanja konstruktivnih elemenata pokusnim opterećenjem
Provjera kvalitete svih materijala za građevinske konstrukcije

Kontakt
Tla i stijene su prirodne tvorevine nastale dugotrajnim geološkim procesima. Kao takvi predstavljaju građevni element na kojem počiva cijela konstrukcija i koji je odgovoran za njenu stabilnost, bilo da se radi o zgradama, mostovima, tunelima ili podzemnim objektima. Kako biste bili sigurni da je tlo pogodno za gradnju vaše konstrukcije ili ako su se dogodile određene promjene ispod postojeće konstrukcije, u Geotehničkom laboratoriju možemo provesti široki spektar laboratorijskih i terenskih ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i očuvanju okoliša.

Prirodni procesi koji se odvijaju tijekom životnog vijeka konstrukcije (poput erozije, klimatskih promjena, utjecaja biljaka i životinja…) utječu na mehanička svojstva tla i utječu na stanje geotehničkih objekata. U Geotehničkom laboratorij možemo vam pružiti brojne laboratorijske i terenske usluge ispitivanja kako biste dobili više informacija o uporabljivosti i stabilnosti tla i stijena na kojima se nalazi ili će se nalaziti vaša građevinska konstrukcija. Štoviše, pravilo izvedena geotehnička analiza temelj je projektiranja i izvedbe svih konstrukcija u inženjerstvu.

U Geotehničkom laboratoriju možemo provesti ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava tla i stijena za potrebe:

temeljenja mostova i većih objekata
projektiranje podzemnih građevina (troosna čvrstoća, deformabilnost, trajnost, fizikalna svojstva)
naftnog inženjerstva
projektiranja i građenja nasutih brana
određivanja parametara rezidualne efektivne čvrstoće kružnim posmikom i konsolidirane drenirane vršne i rezidualne čvrstoće za analize stabilnosti
određivanje podobnosti materijala za izgradnju nasipa autocesta
određivanja parametra bubrenja, konsolidacije i čvrstoće u istraživačke svrhe
određivanja podobnosti materijala za izgradnju aerodromskih pista

U Geotehničkom laboratoriju odvijaju se sljedeća terenska ispitivanja tla i opažanja geotehničkih konstrukcija:

statičkim penetrometrom CPT/CPTu
ispitivanja deformabilnosti tla i stijena Menard-ovim presiometeom (PMT)
Marchetti dilatometrom (DMT)
određivanje posmične čvrstoće sitnozrnatog tla terenskom krilnom sondom (FVT)
kontrola gustoće i vlažnosti glinenih brtvenih barijera nuklearnim denzimetrom
statičko opterećenje pilota
vertikalni inklinometri za praćenje horizontalnih pomaka (klizišta, potporne konstrukcije)
horizontalni inklinometri za praćenje vertikalnih pomaka (slijeganja nasipa, temeljnog tla)
klinometarska mjerenja naginjanja objekata pri iskopu građevnih jama u urbanim područjima

Brojni konstrukcijski problemi zbog nestabilnog tla uspješno su riješeni zahvaljujući stručnosti i iskustvu naših laboratorijskih stručnjaka. Iskustvo su gradili radom i uključenošću na mnogim značajnim projektima u Republici Hrvatskoj (odlagalište otpada Jakuševac, Pelješki most, tuneli autocesta itd.).

Osim toga u Geotehničkom laboratoriju vam možemo pomoći pri:

Ispitivanju izolacijskih slojeva gline kod projektiranja odlagališta otpada (vodopropusnost, čvrstoća, kontaktna čvrstoća tla i geosintetika).
Ispitivanjem vlačne čvrstoće geotekstila i geotekstilu sličnih proizvoda, čvrstoće na proboj CBR.
Osiguravanju geotehničkih ispitivanja prisutnih u cijelom radnom vijeku konstrukcije
Omogućiti vam široko područje ispitivanja u geotehničkom inženjerstvu i očuvanju okoliša
Dati ocjene podobnosti, te stabilnosti stijena i tla
Provedbi terenskih istražnih radova

Kontakt
Hidrotehničko inženjerstvo se tradicionalno bavi prikupljanjem i dovođenjem određenih količina vode tamo gdje su potrebne, odnosno zaštitom stanovništva, industrije, infrastrukture od štetnih viškova vode (podzemne vode, poplave). Za vaše projekte u području navodnjavanja, vodoopskrbe i zaštitu voda, akreditirani Hidrotehnički laboratorij INSTITUTA IGH, d.d. provest će niz ispitivanja vodenih elemenata i sustava.

Hidrotehnički laboratorij izvršava mjerenja na raznim hidrotehničkim objektima (npr. vodotocima i izvorištima), kao i na kanalizacijskim kolektorima. Ako ne možete naći pravo rješenje kako riješiti pitanje vodoopskrbe ili instalacije kanalizacijskog sustava u urbanim područjima, naši iskusni laboratorijski stručnjaci provesti će ispitivanja i analize kako to riješiti na najkvalitetniji način.

Laboratorij sudjeluje u fizikalnom modeliranju svih vrsta hidrotehničkih objekata poput brana, pomorskih objekata, akumulacija i vodotoka kada je problem nemoguće riješiti teoretski.

Kompetencije naših stručnjaka vidljive su na projektima izgradnje hidroelektrane na rijeci Ombli i testovima na hidroelektranama u Čakovcu, Dubravi, Lešću itd.
hydropower plants in Čakovec, Dubrava, etc.

Ovaj laboratorij može vam pomoći u pružanju sljedećih usluga:
Ispitivanje sastavnih elemenata za navodnjavanje, vodoopskrbu i zaštitu voda
Mjerenja na hidrotehničkim objektima i kanalizacijskim kolektorima
Hidrometrijska mjerenja i obrade, hidraulička istraživanja podzemnih i površinskih voda
Fizikalno modeliranje svih vrsta hidrotehničkih objekata

Kontakt
Stručnjaci laboratorija za građevinsku fiziku već dugi niz godina provode ispitivanja građevnih materijala i proizvoda prema 62 akreditirane metode koje obuhvaćaju ispitivanja proizvoda za toplinsku izolaciju, požarna ispitivanja kao i ispitivanja toplinskih značajki za koja ovaj laboratorij posjeduje prestižni Keymark certifikat. Osim navedenih, nude se i usluge ispitivanja zrakopropusnosti i vodonepropusnosti vrata i prozora, akustična ispitivanja te ispitivanja građevinskih ljepila.

Ispitivanja građevnih materijala koja su obuhvaćena akreditiranim metodama dijele se u nekoliko područja, a neka od njih su navedena ovdje:

Vrata, prozori i zaklopci: određivanje propusnosti zraka, nepropusnosti vode, otpornosti na opterećenje vjetrom i razredba s obzirom na rezultate navedenih ispitivanja, propusnost zraka kod zgrada ili kod dijelova zgrade, otpornost na metak i na propucavanje, ispitivanje stakla metodom udara i razredba s obzirom na rezultate tog ispitivanja
Toplinsko-izolacijski materijali: određivanje vlačne i tlačne čvrstoće, ponašanja pod točkastim opterećenjem, dugotrajne i kratkotrajne vodoupojnost, propusnosti vodene pare, stabilnosti izmjera u zadanim uvjetima, linearnih izmjera uzoraka, debljine izolacijskih proizvoda za plivajuće podove, mehaničkih svojstava mrežice od staklenih vlakanaca, vlage sušenjem na povišenoj temperaturi
Požarna ispitivanja: ispitivanja reakcije na požar, ispitivanja otpornosti na požar, ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana i odgovarajuće razredbe prema rezultatima navedenih ispitivanjima
Akustična ispitivanja: laboratorijska i terenska ispitivanja zvučne i izolacije i mjerenje zvučne apsorpcije u odječnoj prostoriji
Ispitivanja toplinskih značajki građevnih proizvoda: određivanje toplinskog otpora i srodnih veličina građevnih materijala
Građevinska ljepila: ispitivanja ljepila za keramičke pločice, određivanje smične prionjivosti disperzijskih ljepila i ljepila na osnovi reakcijskih smola, čvrstoće prionjivosti ljepila na bazi cementa, otvorenim vremenskim uvjetima, klizanja, deformacije u poprečnom smjeru za ljepila i mase za fugiranje na osnovi cementa

Kontakt
Laboratorij za prometnice ima nekoliko ključnih područja djelovanja. Tu se prije svega misli na: kamen i agregat,stabilizaciju, reciklažu i tehnologiju prometnica  te asfalt i bitumen.Značajna aktivnost laboratorija za prometnice i razvitak počinje 70-tih godina prošlog stoljeća izgradnjom prve dionice današnje „Dalmatine“, dionicom Zagreb-Karlovac. Sve veći razvitak laboratorija za prometnice u današnjem obliku nastavlja se izgradnjom ostalih dionica današnje mreže autocesta u Hrvatskoj u kojima je laboratorij koristio nova saznanja u području cestogradnje primjenom novih trendova u donjim nosivim slojevima i asfalta, a sve u smislu održavanja kvalitete i vijeka trajanja izgrađenih prometnica, koje danas daju značajan prihod i utjecaj na razvitak turizma. Sve to zahtijevalo je izradu propisa i tehničkih uvjeta (4) u kojima su sudjelovali uz ostale i djelatnici Laboratorija za prometnice kao i zadnje izdanje novih tehničkih propisa za asfaltne kolnike (2021).
Kontakt
S više od 40 godina tradicije ispitujemo fizikalno mehanička svojstva kamena koji se koristi u arhitekturi (za unutarnja i vanjska oblaganja zgrada, popločavanja trgova, parkova, pješačkih površina) te kamena i agregata koji se koristi u inženjerskim konstrukcijama (cestogradnje, hidro gradnje, željezničkih pruga, betonskih i zidanih konstrukcija). Pri odabiru arhitektonskog kamena osim dekorativnih vrijednosti kamen mora ima svojstva trajnosti i sigurnosti te zadovoljiti bitne zahtjeve u građevini. Sve više je prisutan i umjetni kamen tzv „aglomerirani kamen“ koji na tržištu traži svoju namjenu. Stoga je poznavanje bitnih svojstava kamena nužno za njegovu pravilnu primjenu.

Ipak najveću zastupljenost u građevinarstvu kamen ima kao agregat (prirodni pijesak i šljunak te građevni proizvodi dobiveni drobljenjem stijenske mase) i to posebno u kolničkoj konstrukciji i bitumenskim i betonskim mješavinama gdje je zastupljen od 85 do 95%. Osim prirodnih agregata, sve više su u uporabi reciklirani i industrijski proizvedeni agregati čija uporabljivost se dokazuje nakon ispitivanja prema zahtjevima specifikacija određenih primjenom u građevini.

Ukratko, prepustite našim laboratorijskim stručnjacima da pomognu realizaciji vašeg projekta pružajući sljedeće usluge:
Ispitivanje svojstava kamena i jezgri iz istražnih bušotina u svrhu određivanja kvalitete i davanja stručnog mišljenja o uporabljivosti ( posebno kod otvaranja novih kamenoloma )
Ispitivanje fizikalno mehaničkih svojstava i svojstava vremenske trajnosti prirodnog arhitektonskog-građevnog kamena i aglomeriranog kamena u skladu sa specifikacijama
Ispitivanje kamenih blokova – Kamenozaštite
Ispitivanje geometrijskih, fizikalno mehaničkih svojstava i svojstava vremenske trajnosti svih vrsta agregata ( prirodni, reciklirani industrijski proizvedeni) te određivanje tipa proizvoda (ITT) u skladu sa specifikacijama
Kontrolna ispitivanja kamena i agregata
Konzultantske usluge pri odabiru kamena kod izvođenja restauratorskih radova
Stručno osoblje laboratorija sudjelovalo je u ocjeni kvalitete i odabiru kamena pri restauratorskim radovima (npr. rekonstrukcija Radićeve ulice, zapadnog dijela Trga Republike Hrvatske i dr.) kao i praćenju kontrole kvalitete agregata za kolničke konstrukcije kako u Hrvatskoj (prometne mreže Republike Hrvatske i Pelješki most) tako i susjednim zemljama i inozemstvu (Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji, Gruziji…) .

Kontakt
Kako bi se osigurala trajnost i cjelovitost kolničke konstrukcije, važno je da ona počiva na kvalitetnoj, dobro uređenoj podlozi. Laboratorij za stabilizaciju, reciklažu i tehnologiju prometnica bavi se ispitivanjem kvalitete materijala i ugrađenih slojeva temeljnog tla, nasipa i posteljice. Djelokrugom i uslugama koje pruža laboratorij, obuhvaćeni su i gornji nosivi nevezani (mehanički zbijeni nosivi slojevi - tamponi) i vezani slojevi (hladno reciklirani slojevi i cementne stabilizacije). Osim navedenih, laboratorij vam može pružiti uslugu ispitivanja svojstava koja se odnose na sigurnost i udobnost prometovanja.

Primjerice, površinska hrapavost i naboranost prometnice pozitivno utječe na sigurnost u prometu, a da biste dobili materijal za najsigurnije prometnice, trebate asistenciju naših vrhunskih laboratorijskih stručnjaka.
Oni vam mogu pomoći i okoterenskih mjerenja površinskih svojstava asfalta poput ravnosti, protukliznosti, ali i ispitivanja kvalitete retroreflektirajučih svojstava prometne signalizacije.

Kontakt
Kao završni slojevi pri gradnji cesta i ostalih prometnih površina, u Hrvatskoj se u pravilu izvode asfaltni kolnici. Stručnjaci iz Laboratorija za asfalt i bitumen mogu vam pomoći pri pravilnom odabiru materijala, kvalitetnoj pripremi, proizvodnji i ugradnji kako bi osiguravali siguran, udoban i trajan kolnik. U svrhu provedbe procesa osiguranja i kontrole kvalitete (QA/QC), laboratorij raspolaže svom potrebnom opremom te osposobljenim osobljem za provedbu ispitivanja asfalta i bitumena koja su propisana važećom regulativom.


Njegova djelatnost vezana je za ispitivanja i istraživanja svojstva asfaltnih mješavina, ugrađenih asfaltnih slojeva, bitumena, bitumenskih emulzija, bitumenskih traka i dodataka prema 50 akreditiranih metoda ispitivanja. Osim toga laboratorij vam može pružiti sljedeće usluge:

Izrada prethodnih sastava asfaltnih mješavina (recepture)
Prijenos receptura na asfaltno postrojenje (izrada dokaznog radnog sastava)
Izrada izvještaja o početnom ispitivanju tipa (ITT)
Provedba tekućih ispitivanja (izvođačka kontrola kvalitete)
Provedba kontrolnih ispitivanja (investitorska kontrola kvalitete)
Stručni i tehnološki nadzor pri izvedbi asfalterskih i hidroizolaterskih radova
Ekspertize u svrhu naknadnih dokazivanja kvalitete materijala i radova
Istraživanja novih materijala i dodataka asfaltu
Ispitivanja prirodnih i otpadnih materijala te nusprodukata drugih industrija
Konzultantske usluge iz područja asfaltne tehnologije

Stručnjaci ovog laboratorija imaju iskustvo rada na najvećim infrastrukturnim projekata u Hrvatskoj i inozemstvu (gradnja i rekonstrukcija autocesta u Bosni i Hercegovini, Kini, Gruziji i Libiji).

Kontakt
Cement je jedan od ključnih sastojaka betona i drugih građevnih materijala za gradnju bez kojeg bi okruženje u kojem živimo izgledalo bitno drugačije. Svojstva i primjena cementa, drugih veziva i građevinskih materijala, ovise o njihovom kemijskom sastavu. Ukoliko radite na nekom građevinskom projektu, svakako je preporučljivo odraditi kemijsku i fizikalno mehaničku analizu materijala.

Naše stručno osoblje može vam odraditi analizu sljedećih materijala:

cement i sirovine za proizvodnju cementa (vapnenac, lapor, gline, sirovinsko brašno, zgura)
vapno
leteći pepeo
silicijska prašina
agregati i punila
mljevena zgura visoke peći
beton
dodaci betonu i proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
voda za pripremu betona
pigmenti i punila
gips
i drugih građevinskih materijala

Proizvodnja cementa i drugih građevinskih materijala istovremeno ima značajan utjecaj na okoliš, ali i otvara značajne mogućnosti upotrebe (recikliranje materijala i energetska oporaba). Potreba za zaštitom i očuvanjem okoliša i ljudskog zdravlja iziskuje i poznavanje utjecaja građevinskih proizvoda ugrađenih u građevine prvenstveno na vodu i tlo tijekom uporabnog vijeka. Stručno osoblje Laboratorija za veziva i ekologiju može napraviti za vas analizu sljedećih materijala:

podzemnih i površinskih voda
otpadnih voda
otpada i eluata otpada
tla i eluata tla
eluata građevnih proizvoda
sirovina i građevnih proizvoda za potrebe izvještavanja o emisijama CO2

Kontakt

Mjeriteljski laboratorij

Mjeriteljski laboratorij ima vrlo široko područje umjeravanja u laboratoriju i na terenu koje pokriva umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora.
U mjeriteljskom laboratoriju stvoreni su uvjeti koji održavaju potrebnu temperaturnu stabilnost i kontrolu gradijenta, kao i kontrolu vlažnosti omogućujući precizno mjerenje. Našim klijentima laboratorijski stručnjaci mogu osigurati najtočnija mjerenja jer je dizajiram i izgrađen na način da u potpunosti smanji nesigurnost usred fluktuacija temperature i vlage.

Pristup laboratorija prilagođen je potrebama svakog klijenta. Stoga, kako bi mjeriteljski laboratorij udovoljio vašim zahtjevima, ali i zahtjevima tržišta, svakodnevnim trajnim poboljšanjem opreme i educiranjem laboratorijskih stručnjaka, radimo na poboljšanju svoje mjerne sposobnosti (CMC – Calibration and Measurement Capability). Uslugu terenskog umjeravanje mjerila možemo vam izvršiti na području Hrvatske i susjednih država.

Kontakt za mjeriteljski laboratorij:
dr.sc. Dalibor Sekulić, dipl.ing.fizike
Email: dalibor.sekulic@igh.hr
Tel: +385 1 6125 134

Kontakt

DOKUMENTI ZA DOWNLOAD

Lokacije laboratorija
Mjeriteljski laboratorij - potvrda o akreditaciji
Ispitni laboratorij - potvrda o akreditaciji
Obrazac za pritužbu

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left