Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Zavod za hidrotehniku i ekologiju
Zavod za hidrotehniku i ekologiju bavi se projektiranjem i studijama, dokazivanjem uporabivosti, istraživanjima i mjerenjima, modeliranjem, planiranjem, u svim hidrotehničkim područjima.
 
Gospodarskom hidrotehnikom obuhvaćeni su:
 • hidroenergetski sustavi; hidroelektrane, akumulacije, brane, vodne građevine
 • sustavi zaštite od poplava; regulacije vodotoka, odvodni kanali, akumulacije, brane, vodne građevine
 • transportni putovi; plovni putovi, luke, lučka postrojenja
 • sustavi navodnjavanja; zahvati voda, dovodni sustavi, natapna mreža
 
Sanitarnom hidrotehnikom kao jednom od djelatnosti zavoda obuhvaćeni su:
 • vodoopskrba; vodoopskrbni sustavi gradova i naselja, vodozahvatni objekti, vodovodna mreža, pumpne stanice, rezervoari, uređaji za kondicioniranje i preradu voda
 • kanalizacija; odvodnja otpadnih i oborinskih voda gradova i naselja, sifoni, podvodni kolektori, crpne stanice, objekti na sustavima
 • ekološko inženjerstvo; zaštita voda i vodotoka, vodozaštitni objekti, uređaji za pročišćavanje voda, podmorski ispusti
 • dokazivanje uporabivosti; cjevovoda, uređaja za kondicioniranje vode, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 
Hidrotehnika prometnica:
 • cestovna odvodnja; vanjska odvodnja, kanali, propusti i unutarnja odvodnja sa slivnicima, kolektorima, separatorima masnoća, lagunama itd.
 • prelaganje i zaštita instalacija vodovoda i kanalizacije
 • opskrba vodom cestovnih objekata, tuneli, prateći uslužni objekti, cestarinski prolazi, centri za kontrolu prometa itd.
 • hidrantska mreža u tunelima
 
Hidrotehničkim istraživanjem obuhvaćeno je:
 • modeliranje u području hidrotehnike; matematičko i fizikalno modeliranje rijeka i otvorenih tokova, vodoprivrednih objekata, brana s evakuacijskim organima, luka, vodovodnih i kanalizacijskih sustava, strujanja podzemnih voda, rušenja brana, itd.
 • planovi u vodnom gospodarstvu; vodoopskrbni planovi, planovi odvodnje, planovi navodnjavanja
 • konzultantske usluge u fazi; planiranja, programiranja, idejnih projekata, glavnih i izvedbenih projekata, građenja
 • studije; izvodljivosti, zaštite okoliša
 • znanstveno istraživački rad
 

Odlaganje i iskorištavanje otpada:

 • Konzultantske i projektantske usluge pri definiranju cjelovitih rješenja gospodarenja otpadom
 • Prometne i prostorne analize smještaja i rasporeda unutar centara za gospodarenje otpadom
 • Projektiranje i stručni nadzor centara za prikupljanje otpada uključujući primjene novih tehnologija (mehaničko – biološka obrada otpada, spalionice otpada)
 • Planovi za postupanje i gospodarenje otpadom uključujući pretovarne stanice
 • Planovi za iskorištavanje energije iz otpada
 

Studije utjecaja na okoliš i planovi upravljanja okolišem:

 • Studije o utjecaju na okoliš za planirane zahvate
 • Strateške procjene utjecaja planova i programa na okoliš
 • Programi upravljanja zaštitom okoliša za velike gradove s pripadajućim Akcijskim planovima
 • Planovi upravljanja zaštitom okoliša za infrastrukturne objekte
 • Ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu
 • Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za postrojenja
 • Provjera – revizija projekata glede zahtjeva u svezi sa zaštitom okoliša
 • Elaborati za područje zaštite prirode i okoliša
 • Planovi upravljanja zaštićenim područjima te Akcijski planovi sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
 
Krajobrazno uređenje:
 • Sve vrste projekata krajobraznog uređenja uz obavljanje poslova stručnog nadzora
Spremni smo u svakom trenutku ponuditi i konzultantske usluge u planiranju, programiranju, idejnim projektima.
 
 
U Zavodu za hidrotehniku i ekologiju radi 82 djelatnika, od tog broja 48 djelatnika imaju ovlaštenje Komore građevinskih inženjera. Po broju djelatnika i po broju ovlaštenja u projektiranju ovo je danas najbrojnija grupa građevinskih inženjera hidrotehničara u Hrvatskoj. Kada se ovom broju pridruže potrebni stručnjaci iz drugih Zavoda unutar IGH koji su neophodni na mnogim projektima u hidrotehnici, projektanti prometnica, konstrukcija, arhitekti, strojari, električari ukupno na hidrotehničkim projektima redovno radi preko 100 djelatnika, a po potrebi i više.
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.