Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

O nama
 
Povijest
Vizija i misija
Organizacija
Sustav održivog razvoja
Ljudski potencijali
Godišnja izvješća
Odnosi s investitorima
Sustav održivog razvoja
CILJ:

"Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve."
(osnovni princip održivog razvoja- definirala UN Komisija pod vodstvom Gro Harlem Brundtland (Brundland), premijerke Norveške, 1987. godine)
 

STRATEGIJA IGH:

 
Održivi razvoj obuhvaća područje zaštite okoliša, zdravlje i sigurnost, proizvodne procese i kvalitetu proizvoda koji stvaramo. Organizacija koja svoju strategiju osnovanu na principima održivog razvoja postaje kompetentna u području svojih aktivnosti i time prepoznatljiva i konkurentna na globalnoj razini. Da bi podržali održivi razvoj moramo gajiti društveno odgovorno ponašanje prema zaposlenicima, prema društvenoj zajednici, prema ekološkoj ravnoteži, prema ekonomskoj sigurnosti i socijalnoj pravednosti, a kvalitetom prema svojim kupcima.
 
MOTO:
 
"Svaka generacija mora riješiti svoje zadatke i ne smije ih ostaviti sljedećim generacijama - ovo je osnovna zamisao održivog razvoja i ona uključuje i globalnu perspektivu." (Gerhard Schröder, Predgovor Izvještaju o napretku iz 2004. godine vlade Savezne Republike Njemačke: "Perspektive za Njemačku. Naša strategija održivog razvoja")
Naša politika odgovorno slijedi cilj i strategiju.
U sustavu upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001 definirani su procesi upravljanja i podrške, te osnovni procesi:
o                     projektiranje
o                     studije
o                     stručni nadzor
o                     savjetodavne usluge
o                     dokazivanje uporabljivosti (potvrđivanje/certificiranje proizvoda, tehnička dopuštenja)
o                     laboratorijska ispitivanja/umjeravanja
o                     istražni radovi
o                     znanstveno istraživački rad
 
Pojedini procesi odvijaju se uz udovoljavanje zahtjevima i drugih norma i zakonskih odredaba, a za neke je potrebna akreditacija i ovlaštenje od resornog Ministarstva (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva).
 
U upravljanju okolišem (ISO 14001), zdravljem i sigurnosti na radu (OHSAS 18001) prepoznati su procesi koji najviše moraju udovoljiti zahtjevima navedenih norma, a to su procesi projektiranja i studija, te dijelom i laboratorijska ispitivanja. Održiv razvoj znatno ovisi o kompetentnosti i odnosu projektanta u stvaranju i izradi svog proizvoda - studije i projekta. Bez kvalitetnog projekta u odnosu na te zahtjeve nema održivog razvoja. Laboratoriji na svoj način također tome doprinose, poštujući i druga načela kvalitete.
 
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u laboratorije je započelo 1996. godine. Laboratoriji IGH d.d. akreditirani su od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, za određene metode ispitivanja materijala i građevinskih proizvoda. Akreditacijom je dokazana tehnička kompetencija, točnost i pouzdanost rezultata ispitivanja, i potvrđeno je da je kvaliteta na razini europske kvalitete za laboratorije. Akreditirano je nekoliko ispitnih laboratorija i jedan umjerni laboratorij. Dokumenti koji to potvrđuju su POTVRDE O AKREDITACIJI (ACCREDITATION CERTIFIKATE).
 
 
U području potvrđivanja građevnih proizvoda uvođenje upravljanja kvalitetom započelo je 2001. godine, osnivanjem virtualne organizacije IGH Cert. Provedena je akreditacija prema zahtjevima norme HRN EN 45011, za određenu grupu proizvoda, a akreditaciju je provela Hrvatska akreditacijska agencija. Područje akreditacije stalno se proširuje novim proizvodima u skladu s novim harmoniziranim normama i zakonodavstvom RH koje se usklađuje sa zakonodavstvom EU.
 
 
Akreditacijom je potvrđena sposobnost i kompetentnost IGH d.d. IGH Cert kao certifikacijskog tijela za potvrđivanje sukladnosti građevnih proizvoda (eng: Attestation of Conformity, AoC), što se dokazuje POTVRDOM O AKREDITACIJI (ACCREDITATION CERTIFICATE), nezavisne nadležne ustanove. To je ujedno dokaz da kvaliteta potvrđivanja sukladnosti odgovara europskoj propisanoj kvaliteti na području potvrđivanja sukladnosti.
Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17020, za sada nije provedena, u pripremi je. Zahtjevi te norme uključeni su u zahtjeve norme HRN EN 450011, što znači da je IGH Cert  sposoban i za obavljanje poslova nadzornog tijela.
Na temelju akreditacija, te ispunjavanjem i drugih zahtjeva prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08), tehničkim propisima nove generacije, odnosno na temelju prethodnih dokumenata koji su obuhvaćali to područje, IGH d.d. IGH Cert dobio je ovlaštenja za potvrđivanje sukladnosti određenih grupa građevnih proizvoda, kao certifikacijsko tijelo i nadzorno tijelo.
 
Ovlaštenja su dobivena i za ispitne laboratorije, odnosno na ispitivanja u sklopu potvrđivanja sukladnosti, čime je priznat status IGH d.d. kao ispitnog laboratorija.
 
Ovlaštenja su u skladu s odredbama Direktive za građevne proizvode, a certifikacijsko tijelo, nadzorno tijelo i ispitni laboratoriji time su dobili status potvrđenog tijela (eng: approved body) na nivou države, što prethodi statusu prijavljenog tijela (eng: notified body, NB) na nivou EU.
 

(3) Ovlaštenja za certifikacijsko tijelo, nadzorno tijelo (IGH Cert) i ispitne laboratorije (IGH d.d.)

 
IGH Cert, u siječnju 2006. godine, prošao je ocjenjivanje u okviru europskog predpristupnog programa CARDS 2003. Provedeno je provjeravanje (eng: screening)  a dobivena veoma dobra ocjena ponovo je dokazala kvalitetu i kompetentnost. Izvještaj s ocjenom proslijeđen je EC, što je omogućilo da IGH d.d. početkom 2007. godine bude primljen kao član promatrač u Tehnički odbor i Izvršni odbor Europske organizacije za tehnička dopuštenja (EOTA, TB i ExCom) a u ožujku 2008. postane član promatrač Savjetodavnog odbora prijavljenih tijela za Direktivu za građevne proizvode, 89/016/EEZ (AG-NB-CPD). Punopravni član, u oba slučaju, možemo postati kada Republika Hrvatska postane država članice EU ili ako se potpiše ACAA sporazum za pojedinu grupu proizvoda.
Donošenjem Pravilnika za tehnička dopuštenja za građevne proizvode (NN 103/08) izdavanje tehničkih dopuštenja ulazi u domenu zakonom povjerenih poslova (mandatory), kao i potvrđivanje sukladnosti, pa IGH TD, koji je kao virtualna organizacija postavljen 2005. godine i ocijenjen unutar programa CARDS 2003, podnosi zahtjev Ministarstvu za ovlaštenje za 10 područja proizvoda u koja ulazi velik broj građevnih proizvoda i skupina građevnih proizvoda. Ovlaštenja su dobivena na temelju traženih dokaza, čime je potvrđena sposobnost institucije i imenovanih osoba da zadovoljavaju propisane zahtjeve i kriterije navedenog Pravilnika. Priznanje kompetentnosti prvo ostvareno na nivou EU članstvom u EOTA time je potvrđeno i na nacionalnom nivou. U skladu s Direktivom za građevne proizvode IGH d.d. IGH TD postao je potvrdbeno tijelo (eng: approval body, AB).
 

(4) Ovlaštenja za tehnička dopuštenja (IGH TD)

 
Zaključujemo, svi sustavi upravljanja kvalitetom za navedene procese potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda i izrade i izdavanja tehničkih dopuštenja potvrđeni su prvo akreditacijom, provjerom ocjenitelja EC, ovlaštenjima od nadležnog Ministarstva na nivou države te priznanjem europskih nadležnih tijela prihvaćanjem IGH d.d. kao člana promatrača, sve u skladu s načelima europskog Novog i općeg pristupa za otklanjanje tehničkih prepreka slobodnom kretanju roba, usluga i kapitala na zajedničkom europskom tržištu i principima i odredbama Direktive za građevne proizvode 89/106/EEZ (CPD).
 
Interna dokumentacija sustava održivog razvoja zaposlenicima je dostupna na INTRANETU.
Dokumentacija
 
Politika kvalitete sustava upravljanja
Adobe PDF
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.